Nog maar 3 plekken beschikbaar voor volgende maand!🔥 – Plan snel een kennismaking

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 15 mei 2023

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: GoViral en overige handelsnamen onder GoViral, gevestigd aan Klutemansstraat 14 Roggel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89736486 en BTW-nummer NL865084282B01.
 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft gedaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Diensten: alle diensten die Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever zal verrichten zoals beschreven in de overeenkomst of offerte.
 4. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 5. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, alle overeenkomsten en offertes waarbij GoViral diensten van welke aard dan ook voor Opdrachtgever zal verrichten, ook als deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door GoViral uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GoViral en de Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien GoViral niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat GoViral in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. GoViral is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever besproken.
 6. De overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het aanbod GoViral heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, indien nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd.
 7. Als in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Werkzaamheden

GoViral verricht online (internet-) marketingdiensten en consultancy in de breedste zin des woords, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, valt: het bieden van ondersteuning aan e-commerce activiteiten, het ontwikkelen van websites en funnels, het geven van advies op het gebied van online marketing, consultancy en uitvoering op het gebied van adverteren, verkopen en andere zakelijke aspecten, consultancy en uitvoering op het gebied van conversie optimalisatie. Daarnaast omvatten de werkzaamheden van GoViral ook het opleiden en coachen van personen die gebruik maken van de bovengenoemde diensten, zowel in individuele trajecten als in cursussen en videolezingen.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 30 (dertig) dagen na dagtekening geldig, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 2. Als geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 3. Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Als de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 7. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Opdracht

 1. De overeenkomst wordt of per opdracht aangegaan, of voor een bepaalde periode. Voor de opdracht geldt: zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is. Voor contracten die zijn aangegaan voor een bepaalde periode geldt dat de overeenkomst geheel dient te worden nagekomen, met uitzondering van de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding.
 2. Als de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.
 3. Als de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, die termijn is verstreken en er door de Opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan tot uiterlijk 1 (een) maand voor het aflopen van de termijn dat hij wenst op te zeggen, dan zal de overeenkomst gelijk voor eenzelfde duur worden verlengd.
 4. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.
 5. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief of per (in gescande) e-mail te worden opgezegd.
 6. Bij een overeenkomst van opdracht waarbij geen bepaalde periode is overeengekomen, kan niet worden opgezegd door Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever, Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod aanvaardt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden gesloten via internet, e-mail of via een schriftelijke bevestiging (brief).
 3. Als de Opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden.
 4. De Opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.
 5. Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 6. Als er sprake is van het voortzetten van een opdracht met een vast tijdschema en vaste dagelijkse kosten, is Opdrachtnemer gerechtigd om deze kosten in het vervolg te innen op de laatste dag van elke maand bij de Opdrachtgever.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.
 3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal Opdrachtnemer wel meerkosten in rekening brengen.

Artikel 8. Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

 1. Indien de Opdrachtnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen alle gemaakte kosten, de bestede uren, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
 2. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal de Opdrachtnemer de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of zaak, bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 9. Uitvoering en levering opdrachten

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor enige vertraging in het leveren van diensten, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de vastgelegde factuurwaarde. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Op het tijdstip, waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien Opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt is om zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade.
 3. Als er gerede twijfel bij Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd het verrichten van de werkzaamheden uit te stellen, totdat Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.

Artikel 11. Samenwerking en reactie tijden klant

 1. Wanneer opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen reageert op een voorstel van de creators, de scripts dan mag GoViral doorgaan zoals voorgesteld m.u.v. door de klant tijdig gecommuniceerde uitzonderingen.
 2. Opdrachtgever heeft 3 werkdagen om een revisie op de video’s te geven. Hierna mag GoViral de opdracht als afgerond zien m.u.v. door de klant tijdig gecommuniceerde uitzonderingen.

Artikel 12. Betaling en incassokosten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient er vooraf te worden betaald door middel van een factuur die wordt toegestuurd, dan wel middels een bankoverschrijving. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Opdrachtnemer kan echter bepalen dat Opdrachtgever een voorschot van minimaal 33% dient te betalen, alvorens Opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst zal aanvangen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. Eventueel meerwerk (na overleg en schriftelijke bevestiging) wordt achteraf gefactureerd, hiervoor geldt eveneens een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden in euro’s (€) en binnen de in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
 3. Opdrachtgever kan geen beroep doen op enig recht op korting, opschorting of verrekening. Verrekening door Opdrachtgever is slechts toegestaan indien Opdrachtnemer de vordering van Opdrachtgever Schriftelijk heeft erkend.
 4. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingstermijnen verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Opdrachtnemer deze zonder moeite zal kunnen innen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer worden aangevuld tot een passende zekerheid.
 5. Betalingen, ongeacht de afspraak, worden eerst geacht te zijn verricht ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, nog openstaande factuur.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand (cumulatief) over het verschuldigde bedrag, waarbij iedere ingegane maand als een volle maand telt, onverminderd eventuele andere rechten die Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever kan doen gelden wegens niet of niet tijdige betaling.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd en bevoegd om, indien zich een situatie van verzuim voordoet, de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en te staken totdat Opdrachtgever zijn openstaande financiële verplichtingen volledig heeft voldaan.
 8. Indien Opdrachtnemer genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, naast haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €750 (zevenhonderdvijftig euro). Onder het te vorderen bedrag wordt in dit geval verstaan het totaal van de openstaande factuurbedragen vermeerderd met de verschuldigde (contractuele) rente.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen, gemotiveerd, binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden per email of telefonisch.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek te onderzoeken en te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient Opdrachtnemer het factuurbedrag te wijzigen naar ratio van de klacht.

Artikel 14. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan een verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte.
 3. Indien er sprake is van overmacht zal Opdrachtgever, Opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Opdrachtnemer het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan.
 4. Bij langlopende opdrachten is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde gedurende twee kalendermaanden met een maximum van €2.500,-.
 5. De verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval nimmer groter dan het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 7. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.
 9. Opdrachtgever is verplicht om binnen 2 maanden nadat hij/zij bekend is geworden met de schade, dit te melden bij Opdrachtnemer.
 10. Voor wat betreft de werkzaamheden is sprake van een inspannings- en geen resultaatsverplichting.

Artikel 16. overnamebeding

 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van een (1) jaar na beëindiging ervan, is het Opdrachtgever zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan om op welke wijze dan ook, direct of indirect, werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, in te huren of op enige andere manier te beïnvloeden om hun dienstverband met en/of werkzaamheden voor Opdrachtnemer te beëindigen. Dit omvat ook werknemers, ingehuurde modellen, acteurs, actrices en andere personen die werkzaamheden voor Opdrachtnemer hebben verricht, al dan niet ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. Door overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel raakt Opdrachtgever automatisch in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 (tienduizend euro) per overtreding, vermeerderd met een boete van € 1.000,00 (duizend euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Opdrachtnemer om (volledige) schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen onverlet.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten behoudt Opdrachtnemer alle rechten op de producten van haar geest die gebruikt zijn, ontwikkeld zijn of zullen worden in verband met de Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de genoemde producten niet openbaar maken, verveelvoudigen of exploiteren, al dan niet met behulp van derden. Deze producten omvatten adviezen, rapporten, verslagen, werkwijzen, (model)contracten, merken, logo’s en andere creatieve werken van Opdrachtnemer in de breedste zin van het woord. Opdrachtgever mag de schriftelijke documenten alleen vermenigvuldigen voor intern gebruik, mits dit overeenstemt met het doel van de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte stellen van enige inbreuk op of mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer. Het is uitsluitend aan Opdrachtnemer om te beslissen of juridische stappen worden ondernomen tegen dergelijke inbreuken.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer, een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.